• 25 februari 2022

Nieuwsbrief februari 2022

Nieuwsbrief februari 2022

Nieuwsbrief februari 2022 150 150 Han van den Broek

Beste leden,

Het is inmiddels eind februari en we willen namens het bestuur van de VBBBB graag een aantal zaken onder uw aandacht brengen.

Bewonersmanifest
Op onze website www.vbbbb.org staat een bericht met een link naar het bewonersmanifest dat is opgesteld om aandacht te vragen voor de leefbaarheid en het groen in onze stad. We roepen u van harte op om dit manifest te ondertekenen! Op 1 maart aanstaande zal dit manifest worden overhandigd aan onze burgemeester. Het initiatief van het opstellen van dit manifest is van de SGLA (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort) en wij ondersteunen dit van harte.

Bouwplannen mgr. Blom-terrein
Met betrekking tot de bouwplannen bij het terrein van mgr. Blom is er, mede door druk vanuit de VBBBB, door de gemeente opgeschaald in de vorm van de participatie. De VBBBB is in het huidige participatietraject een actieve deelnemer. We berichten u, ook via de website, als hier bijzonderheden over te melden zijn.

Inspraak door de VBBBB
Door de VBBBB is tijdens de raadsvergadering (‘de Ronde’) van 8 februari jl. ingesproken. Dit is gebeurd op basis van de ingediende zienswijze op de groenvisie. Er vond naar aanleiding daarvan een discussie plaats waarin het belang van het betrekken van omwonenden duidelijk naar voren kwam. Ook is er gesproken over het inzetten van een gebiedsbeheerder voor het gebied waar Birkhoven en Bokkeduinen in ligt. Wij hopen dat tijdens de verkiezingen ook door alle inwoners van Amersfoort duidelijk gekozen gaat worden voor behoud van onze mooie natuurgebieden.

ALV besluiten en aanstaande ALV
Er zijn geen bezwaren gekomen op de voorgestelde besluiten (voor deze besluiten: Uitstel ALV 18jan) en deze zijn daarmee allen aangenomen. Via de KVK wordt nu onder meer de wijziging van het bestuur in gang gezet. Op 10 mei 2022 om 19:30 staat opnieuw een ALV gepland. Hierover ontvangt u nog nader bericht.

Contributie
Bij deze vragen wij u vriendelijk om de contributie over het jaar 2022 over te maken op bankrekening NL56INGB0007705371 ten name van Vereniging Behoud Bos Birkhoven en Bokkeduinen. Ook dit jaar bedraagt deze minimaal €5,- per volwassene. Mocht u meer willen bijdragen, dan is dat zeer welkom!