• 18 oktober 2018

Landelijk meldpunt bomenkap

Landelijk meldpunt bomenkap

Landelijk meldpunt bomenkap 150 150 admin

Steeds meer mensen willen graag een beter behoud van onze natuur en bossen. Zij pleiten voor een ander beleid, waarbij de natuur weer wordt erkend als primaire levensbehoefte en kiezen niet voor een economisch verdienmodel. Zij zien daarom graag natuurorganisaties die visie, kennis en kunde weer terugbrengen in hun organisatie. Valt u ook iets op? Meld het hier!

Melding van Stichting Groen in Amersfoort bij Landelijk Meldpunt Bomenkap.

Wij van ‘Stichting Groen in Amersfoort’ vragen uw aandacht voor het project Westelijke Ontsluiting in Amersfoort. Dat doen we tegen een achtergrond van de kap van duizenden bomen die dit najaar 2018 is gepland en aanzwellend protest van burgers in Amersfoort die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om de kap van 3500 bomen te stoppen.
Alleen al in 2018 heeft zich een reeks nieuwe feiten voorgedaan die wijzen op de noodzaak van een heroverweging van het besluit tot aanleg.  Nu volgen alvast enkele hoofdpunten:

Een nieuwe autoweg blijkt onnodig. Recente bewonersmetingen van de doorstroomsnelheden op de bestaande rondweg tonen de onvolkomenheden van het gemeentelijke theoretische verkeersmodel. Voor de Westelijke Ontsluiting heeft de gemeente veel berekend maar weinig gemeten: de doorstroomsnelheid slechts eenmalig in 2011. Dat was vóór de verhuizing van ziekenhuis ‘de Lichtenberg’ (die een verkeersmagneet was voor de bestaande rondweg) en vóór de verbreding van de A28. In juni 2018 hebben bewoners 160 metingen in de spits op de bestaande rondweg verricht die een gemiddelde doorstroomsnelheid laten zien van 36 km/u; 16 kilometer boven de snelheid die de gemeente theoretisch had berekend voor het jaar 2018, en 11 kilometer boven de subsidienorm van VERDER (te weten: ‘verhoging’ van de doorstroomsnelheid tot minimaal 25 km/u).
Het gemeentelijke verkeersmodel uit 2011 heeft een update gehad in 2014, maar het is zonneklaar dat de prognoses niet kloppen: het autoverkeer stroomt goed door, terwijl het volgens het verkeersmodel nu stil zou moeten staan. Het verschil tussen het  theoretische verkeersmodel en de gemeten werkelijkheid is nu zo groot, dat bij u allen de alarmbellen zouden moeten afgaan.
De bestaande westelijke rondweg in Amersfoort heeft voldoende capaciteit voor groei. De Westelijke Ontsluiting is als autoproject achterhaald. De rode loper uitleggen voor auto’s en zo nieuw autoverkeer aantrekken staat haaks op het actuele duurzaamheidsbeleid van gemeente, provincie en rijk anno 2018 met inzet op fiets/OV/smart mobility om verkeersgroei op te vangen.
Wageningen Economic Research (WEcR) voert momenteel een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse uit van variant 7B uit 2015 (het huidige project Westelijke Ontsluiting) en van de door bewoners voorgestelde variant 10+. Op verzoek van WEcR heeft een team Wageningse studenten de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de milieu-impact, natuurcompensatie en communicatie.  Hierin trekt het onderzoeksteam uiteindelijk de noodzaak van het hele project in twijfel (zie feitendocument en rapport in de bijlagen).
Eind 2018 zal Wageningen Economic Research zijn conclusies trekken.

Hoewel de bomenkap al aanstaande is, is er nog veel onduidelijkheid over de kosten en financiële risico’s van het project. Terwijl de baten in het licht van de nieuwe feiten steeds twijfelachtiger worden, zijn de maatschappelijke kosten bijzonder hoog. Naast kostbare zaken als het verlies van 3500 bomen in westelijk Amersfoort (6 x Amelisweerd 1982), kost de weg minstens 67,1 miljoen euro gemeenschapsgeld. Wij vinden het niet van behoorlijk bestuur getuigen als tientallen miljoenen opgaan aan een onnodige weg terwijl nodige fietsprojecten sneuvelen, onder meer vanwege tegenvallers van de Uithoflijn.

De discussie in de stad over de weg nog lang niet is gesloten. De afgelopen weken zwelt het protest in de stad verder aan. Het aantal handtekeningen onder de petitie tegen de nieuwe weg is ruim een maand tijd ver-drie-dubbeld naar ruim 6000, en in kranten en op sociale media ziet u veel onbegrip over het politiek doordrukken van dit autoproject. Afgelopen zaterdag 1 september 2018 lieten de Amersfoorters ook op de Appelmarkt van zich ‘horen’ met een minuut stilte voor de 3500 grote bomen op de dodenlijst.

Het is opvallend hoe weinig inhoudelijke argumenten de voorstanders van de weg noemen in reactie op de oproepen tot heroverweging. Doorgaans blijft het bij “we hebben er lang genoeg over gepraat, in 2016 een besluit genomen en daar houden we aan vast want we willen een betrouwbaar en behoorlijk bestuurder zijn”. Maar hoe behoorlijk is een bestuurder die zich afsluit voor belangrijke nieuwe informatie die juist alarmbellen zou moeten doen afgaan? Hoe behoorlijk is een bestuurder die 67+ miljoen euro, 3500 bomen en 2 rijksmonumenten opoffert aan een weg die onnodig blijkt?

Gezien de nieuwe feiten kan het bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting niet in stand blijven. Vandaar dat wij u bij deze formeel verzoeken het bestemmingsplan te herzien, zodanig dat de bestaande situatie wordt vastgelegd. Wij hopen dat de bestuurders verstandig zijn en de 3500 bomen die op de ‘dodenlijst’ staan gaan redden.